www.ditesdiabetem.cz
Úvod - Kontakt - Staň se členem
DonátořiDárciPomáhají nám


Fotogalerie


Doporučujeme


Počítadlo


  • Celkem: 185866
  • Dnes: 4


Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace)

 

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/3.1.00/37.0238

Název projektu:

CESTA ZA POZNÁNÍM

Název zakázky:

Vzdělávací program „Cesta za poznáním“

Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Dodávka vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“ členěného do modulů:

 

Datum vyhlášení zakázky:

5. 10. 2012

Název/ obchodní firma zadavatele:

Občanské sdružení Dítě s diabetem

 

Sídlo zadavatele:

Železárenská 636/4, Ostrava, PSČ 709 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Ing. Šárka Nosálková

předsedkyně OS Dítě s diabetem

tel: 731501020, 596112203

e-mail: rada@seznam.cz

IČ zadavatele:

26673371

DIČ zadavatele:

CZ 26673371

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Ing. Šárka Nosálková

předsedkyně OS Dítě s diabetem

tel: 731501020, 596112203

e-mail: rada@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Nabídky lze podávat:

Od 6. 10. 2012

Do 16. 10. 2012 do 15.00 hod.

Popis předmětu zakázky:

Dodávka vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“ členěného do modulů:

a) Orientace v globalizovaném prostředí (globalizace a minimalizace neg. dopadů volbou správných osobních a občanských postojů) - 3 WS, rozsah 3x 1 den, celkem 30 účastníků

b) Řízení osobních a rodinných financí (zdroje, výdaje, sestavení rozpočtu, řízení spotřeby, bankovní a finanční služby, dluhová prevence, řešení problémů) - 4 WS, rozsah 4x 2 dny, celkem 40 účastníků

c) Orientace v právním rámci ČR (základní právní normy, ústava ČR, občanské, trestní, obchodní, rodinné a pracovní právo - základní orientace, příklady ze soudní praxe jako důsledky neznalostí) - 4 WS, rozsah 4x 2 dny, celkem 40 účastníků

d) Jak dosáhnout úspěchu v osobním a pracovním životě (kvalifikace, kariéra a další vzdělávání, sebepoznání slabých a silných stránek, komunikace a asertivita, osobní image - vzhled, vystupování, chování, proaktivní přístup, kreativní myšlení) – 3 WS, rozsah 3x 2 dny, celkem 30 účastníků

e) Udržitelný rozvoj a odpovědný přístup k životnímu prostředí (udržitelnost zdrojů, dopady globalizace, environment. Chování, dodržování zásad k ochraně živ. prostř., ukázky dopadů necitlivých zásahů)- 3 WS, rozsah 3x 1 den, celkem 30 účastníků

f) Informační a komunikační technologie (práce s internetem, sociální sítě, prevence počítačové kriminality, elektronická komunikace, textový editor, tabulkový procesor pro osobní rozpočet) - 3 WS, rozsah 3x 2 dny, celkem 30 účastníků

pozn.: WS = workshop, den = 8 hodin (1 vyučovací hod = 45 min)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:

 623 300,- Kč bez DPH 

 

Typ zakázky

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

Zahájení zakázky: 26. 10. 2012,

Ukončení zakázky: 30. 10. 2013

Harmonogram jednotlivých workshopů bude dohodnut s vybraným dodavatelem.

Místa dodání/převzetí nabídky:

Sídlo Občanského sdružení Dítě s diabetem,

Ostrava, Železárenská 636/4, PSČ 709 00.

Nabídku lze poslat doporučeně poštou, nebo dodat osobně. Obálka bude označena názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“ a kontaktním údajem zadavatele. Poslední den lhůty 15.10.2012 do 15.00 hod.

Hodnotící kritéria:

a)         Nabídková cena (povinné kritérium) - 50 %

bude vyhodnocena podle vzorce:

nejvýhodnější nabídka

tzn. nejnižší cena (hodnota)

----------------------------------------------------- × váha vyjádřená v procentech

cena (hodnota) hodnocené nabídky

 

b)        návrh způsobu realizace zakázky – 50 %

budou hodnocena podle subkritérií:

-      inovativnost

-      způsob zapojení účastníků

-      způsob hodnocení zpětné vazby

-      spolupráce při zajišťování povinných prvků publicity

bude hodnoceno pomocí bodové stupnice 1 až 100 s tím, že nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dosažené body budou vypočteny podle vzorce

počet bodů hodnocené nabídky

--------------------------------------- × váha vyjádřená v procentech

100

Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

1.      Doklad o oprávnění v podnikání (výpis OR, je-li uchazeč zapsán) nebo výpis z RŽP

2.      Doklad o předmětu podnikání, ze  kterého vyplývá oprávnění k pořádání školení a kurzů

3.      Přehled o pořádání kurzů a vzdělávacích aktivit pořádných pro veřejnost

4.      Dokumenty prokazující odborné kompetence členů realizačního týmu/lektorského sboru (např. CV, certifikáty, reference včetně kontaktních údajů na referující osoby)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč je povinen v nabídce uvést kontaktní osobu uchazeče (jméno, funkce, telefon, e-mail)

Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):

Nabídka bude předložena 1x v listinné/písemné  podobě a podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (v případě nedodržení tohoto požadavku bude nabídka vyřazena bez dalšího hodnocení)

 

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat:

-      identifikační údaje uchazeče a stručnou charakteristiku

jeho činnosti

-      věcnou část nabídky

-      cenovou nabídku, vycházející z cenové kalkulace stanovené podle počtu jednotek (osoby nebo dny)

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Vybraný uchazeč se v rámci uzavřené Smlouvy o realizaci vzdělávacího programu zaváže, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

Další podmínky pro plnění zakázky:

  1. Nabídka bude zpracována v českém jazyku
  2. Plnění zakázky formou subdodávky jiným subjektem (právnickou osobou) je přípustné v maximálním rozsahu 30 % (za subdodávku není považována lektorská činnost fyzické osoby jako OSVČ) vykonávaná pro uchazeče

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace není součástí této výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Staň se členem


Centrum pro dítě s diabetem, z.s.


Příští akce


Nejsou naplánovány žádné další akce.

Partnerství

Přihlásit k odběru
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Internet Explorer není podporován.