www.ditesdiabetem.cz
Úvod - Kontakt - Staň se členem
DonátořiDárciPomáhají nám


Fotogalerie


Doporučujeme


Počítadlo


 • Celkem: 185866
 • Dnes: 4


Smlouva o dodávce vzdělávacího programu

Smlouva o dodávce vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“ členěného do modulů uzavřené podle § 409 a násl. § Obchodního zákoníku


Smluvní strany:
Objednatel:
Občanské sdružení Dítě s diabetem
se sídlem: Ostrava, Železárenská 636/4, PSČ 709 00

zastoupená: Ing. Šárkou Nosálkovou, předsedkyní sdružení
IČO : 26673371
DIČ : CZ 26673371
bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu : 35-3903900257/0100

dále jen “ Objednatel

a Zhotovitel: Finhit, s. r. o
zapsaná v OR Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 31526 se sídlem Ostrava, Muglinovská 1038/5, PSČ 702 00

zastoupená Ing. Borisem Turským, jednatelem
IČ : 27848132
DIČ: CZ27848132
bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu : 3401874001/5500


dále jen “ Zhotovitel

Článek 1
Základní ustanovení
1.1Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.
1.2Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
1.3Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
1.4Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Poskytovatel je povinen předložit zástupci objednatele na požádání k nahlédnutí doklady prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této podmínky může být důvodem pro uplatnění sankcí dle čl. 7 této smlouvy a důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dle čl. 10. této smlouvy.
1.5Účelem uzavření smlouvy je rozvoj občanských kompetencí formou prezenčních kurzů.


Článek 2
Předmět plnění
2.1 Předmětem plnění této smlouvy je dodávka vzdělávacích služeb, t.j. vzdělávacího programu CESTA ZA POZNÁNÍM, v rámci realizace projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0238 financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vzdělávací program bude rozdělen do tematických bloků:
 1. Orientace v globalizovaném prostředí (globalizace a minimalizace neg. dopadů volbou správných osobních a občanských postojů) - 3 x 1-denní workshop (WS), celkem 30 účastníků
 2. Řízení osobních a rodinných financí (zdroje, výdaje, sestavení rozpočtu, řízení spotřeby, bankovní a finanční služby, dluhová prevence, řešení problémů) - 4 x 2- denní workshopy, celkem 40 účastníků
 3. Orientace v právním rámci ČR (základní právní normy, ústava ČR, občanské, trestní, obchodní, rodinné a pracovní právo - základní orientace, příklady ze soudní praxe jako důsledky neznalostí) - 4x 2-denní workshop, celkem 40 účastníků
 4. Jak dosáhnout úspěchu v osobním a pracovním životě (kvalifikace, kariéra a další vzdělávání, sebepoznání slabých a silných stránek, komunikace a asertivita, osobní image - vzhled, vystupování, chování, proaktivní přístup, kreativní myšlení) – 3x 2- denní workshop, celkem 30 účastníků
 5. Udržitelný rozvoj a odpovědný přístup k životnímu prostředí (udržitelnost zdrojů, dopady globalizace, environmentální chování, dodržování zásad k ochraně živ. prostř., ukázky dopadů necitlivých zásahů)- 3 x 1-denní workshop, celkem 30 účastníků
 6. Informační a komunikační technologie (práce s internetem, sociální sítě, prevence počítačové kriminality, elektronická komunikace, textový editor, tabulkový procesor pro osobní rozpočet) - 3 x 2-denní workshop, celkem 30 účastník
Celkem 20 workshopů, v celkovém rozsahu 34 výukových dnů (1 výukový den = 8 výukových hodin, 1 výuková hodina = 45 minut. Výukové dny mohou být po dohodě s Objednatelem členěny na 4-hodinové bloky.
2.2Veškeré školící materiály a pomůcky pro účastníky školení v listinné podobě zajistí Zhotovitel.
2.3Za zajištění odborně vzdělaných lektorů k realizaci školení je odpovědný Zhotovitel. Změny v lektorském sboru mohou být provedeny pouze po dohodě s Objednatelem.
2.4Zhotovitel zajistí informační povinnosti na publicitu celého projektu dle metodických pokynů stanovených Příručkou pro příjemce v platném znění.
2.5Zhotovitel po ukončení zakázky zpracuje závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích vzdělávacího programu.
2.6Objednatel se zavazuje zajistit pro poskytovatele prostory vhodné pro pořádání jednotlivých aktivit.
2.7Předmět této smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a požadavky veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.
2.8Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech důsledků.
2.9Splněním předmětu plnění se rozumí realizace plného počtu a rozsahu plánovaných workshopů dle čl. 2.1. této Smlouvy.


Článek 3
Místo a termín plnění
3.1Zhotovitel se zavazuje Zrealizovat vzdělávací program podle specifikace v čl. 1. v termínu od 26. 10. 2012 do 31. 10. 2013 dle dohodnutého Harmonogramu realizace, ve kterém budou uvedeny termíny, témata, místo konání a předpokládaný počet účastníků.
3.2Harmonogram realizace navrhne Objednatel vždy na následující kalendářní čtvrtletí nebo pololetí minimálně s 30-ti denním předstihem.
3.3Jakékoliv změny a aktualizace původně dohodnutého Harmonogramu jsou možné pouze na základě dohody obou stran.


Článek 4
Cena předmětu plnění
4.1Smluvní strany se dohodly, že cena za 1 výukový den činí: 17 000,- Kč bez DPH
Cena za realizaci celého vzdělávacího programu, t. j. za 34 výukových dnů činí:
34 výukových dnů x 17 000,- Kč/1 výukový den, to je celkem 578000,- Kč bez DPH
4.2Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4.3Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce související s vytvořením a zhotovením výukových materiálů a pomůcek, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy, včetně veškerých nákladů spojených s účastí Zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy.
4.4Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení předmětu plnění této smlouvy.
4.5Zhotovitel zakázky není plátce DPH.


Článek 5
Platební podmínky
5.1Zálohy nejsou sjednány.
5.2Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.3V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 12 tohoto článku smlouvy.
5.4Na každé splněné dílčí plnění vystaví poskytovatel fakturu, která kromě náležitostí stanovených v § 28 citovaného zákona musí obsahovat i tyto údaje:
 1. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo a název veřejné zakázky
 2. předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 3. obchodní firma, sídlo, IČ a Zhotovitele, včetně údajů o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku;
 4. název, sídlo, IČ a objednatele,
 5. číslo a datum vystavení faktury;
 6. soupis realizovaných workshopů;
 7. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
 8. lhůta platnosti faktury;
 9. označení textem ‘Tato faktura je vázána na realizaci projektu „CESTA ZA POZNÁNÍM“, reg. čís. CZ.1.07/3.1.00/37.0238 financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR,
 10. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
5.5Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).
5.6Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo poskytovatel vyúčtuje práce, dodávky a služby, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
5.7Poskytovatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. poskytovatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
5.8Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací, dodávek a služeb. Poskytovatel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Součástí faktury bude popis realizovaných vzdělávacích aktivit, včetně fotokopie prezenční listiny a osvědčení předaných úspěšným účastníkům.
5.9Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
5.10Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené poskytovatelem v záhlaví této smlouvy.
5.11Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.


Článek 6
Vlastnictví
6.1Vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou jako výsledky plnění předmětu této smlouvy, přechází z poskytovatele na objednatele v okamžiku jejich převzetí objednatelem.
6.2V případě, že dojde v rámci plnění předmětu smlouvy k vytvoření autorského díla je poskytovatel povinen zajistit písemný souhlas autora s postoupením oprávnění k výkonu práva dílo užít v souladu s účelem této smlouvy ve prospěch objednatele.
6.3Poskytovatel objednateli garantuje, že v případě, že dojde v rámci plnění předmětu smlouvy k poskytnutí programových produktů (dále také počítačové programy nebo software), budou tyto poskytnuté produkty, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, autorskoprávně bez závad a objednatel se v této souvislosti stane oprávněným uživatelem jejich rozmnoženin a vlastníkem záznamových materiálů, na kterých jsou tyto rozmnoženiny umístěny.


Článek 7
Sankční ujednání
7.1V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany poskytovatele, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH příslušného plnění za každý i započatý den prodlení.
7.2V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7.3Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou je poskytovatel povinen uhradit v plné výši nezávisle na zavinění.
7.4Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce poskytovatele.


Článek 8
Další povinnosti poskytovatele související se spolufinancováním projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
8.1Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu (tj. především smlouva, účetní písemnosti, veškeré související potvrzení a průvodní materiály, apod.) v písemné podobě, na technických nosičích anebo mikrografických záznamech. Poskytovatel je povinen zajistit archivaci veškeré související dokumentace po dobu 10 let od ukončení financování projektu, minimálně však do konce roku 2022, a umožnit po tuto dobu k této dokumentaci přístup. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z OPVK a musí být označen číslem projektu.
8.2Poskytovatel je povinen, v rozsahu svého závazku vyplývajícího z plnění předmětu této smlouvy, dodržovat povinnosti příjemce, provádět určitá informační a propagační opatření 6 vycházející z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Jedná se především o nezbytnou publicitu při grafickém výstupu a elektronickém zveřejnění výsledku projektu.
8.3Poskytovatel je také povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu minimálně do 31.12. 2023 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci zakázky.
8.4Poskytovatel se zavazuje vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu školství ČR, Ministerstvu financí ČR, auditním orgánům, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, podmínky k provedení kontroly dokladů souvisejících s realizací projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8.5Poskytovatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH).


Článek 9
Splnění kvalifikačních kritérií
9.1Poskytovatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů objednateli kdykoliv v průběhu plnění této veřejné zakázky na základě výzvy objednatele, a to do 7 dnů od doručení této výzvy.
9.2V případě, že poskytovatel neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů na základě výzvy objednatele do 7 dnů od doručení této výzvy, je objednatel oprávněn účtovat počínaje 8. dnem od doručení výzvy poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ, a to až do okamžiku ukončení této smlouvy.
9.3Jestliže poskytovatel nesplní svou povinnost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, může objednatel od této smlouvy kdykoli odstoupit. Dojde-li k ukončení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z tohoto důvodu, je objednatel vedle odstoupení od smlouvy oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50% z celkové ceny díla bez DPH. V tomto případě se neuplatní sankce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.


Článek 10
Závěrečná ustanovení
10.1Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
10.2Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou případu uvedeného v čl. IV. odst. 7), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
10.3Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10.4Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 30-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
10.5Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10.6Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
10.7Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10.8Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10.9Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
10.10Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10.11Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a poskytovatel jedno vyhotovení.
10.12Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

Staň se členem


Centrum pro dítě s diabetem, z.s.


Příští akce


Nejsou naplánovány žádné další akce.

Partnerství

Přihlásit k odběru
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Internet Explorer není podporován.